محصولات بشارت

سس هالوپینو بطری

سس هالوپینو بطری

سس کچاپ ساشه

سس کچاپ ساشه

سس کچاپ تند ساشه

سس کچاپ تند ساشه

سس کچاپ تند بطری

سس کچاپ تند بطری

پاسترامی 90 درصد گوشت

پاسترامی 90 درصد گوشت

ژامبون نوروزی 90 درصد گوشت

ژامبون نوروزی 90 درصد گوشت

ژامبون 90 درصد مخلوط گوشت و مرغ (بیکن ویژه)

ژامبون 90 درصد مخلوط گوشت و مرغ (بیکن ویژه)

ژامبون فیله 90 درصد مخلوط گوشت و مرغ

ژامبون فیله 90 درصد مخلوط گوشت و مرغ

سالامی 90 درصد گوشت

سالامی 90 درصد گوشت

سوجوک 90 درصد گوشت

سوجوک 90 درصد گوشت

ژامبون 90 درصد مرغ

ژامبون 90 درصد مرغ

پپرونی 90 درصد گوشت

پپرونی 90 درصد گوشت

ژامبون فیله 90 درصد مرغ (فیلانو)

ژامبون فیله 90 درصد مرغ (فیلانو)

ژامبون فیله 90 درصد مرغ (مکزیکو)

ژامبون فیله 90 درصد مرغ (مکزیکو)

پپرونی ممتاز 90 درصد گوشت

پپرونی ممتاز 90 درصد گوشت

برگر 95 درصد گوشت

برگر 95 درصد گوشت

کباب لقمه مخصوص 70 درصد گوشت

کباب لقمه مخصوص 70 درصد گوشت

کباب مخصوص 70 درصد گوشت

کباب مخصوص 70 درصد گوشت

برگر 60 درصد مرغ

برگر 60 درصد مرغ

برگر 60 درصد گوشت

برگر 60 درصد گوشت

کباب استیک 30 درصد گوشت با پروتئین گیاهی

کباب استیک 30 درصد گوشت با پروتئین گیاهی