محصولات بشارت - سوسیس و کالباس

پپرونی ممتاز 90 درصد گوشت

پپرونی ممتاز 90 درصد گوشت

ژامبون فیله 90 درصد مرغ (مکزیکو)

ژامبون فیله 90 درصد مرغ (مکزیکو)

ژامبون فیله 90 درصد مرغ (فیلانو)

ژامبون فیله 90 درصد مرغ (فیلانو)

پپرونی 90 درصد گوشت

پپرونی 90 درصد گوشت

ژامبون 90 درصد مرغ

ژامبون 90 درصد مرغ

سوجوک 90 درصد گوشت

سوجوک 90 درصد گوشت

سالامی 90 درصد گوشت

سالامی 90 درصد گوشت

ژامبون فیله 90 درصد مخلوط گوشت و مرغ

ژامبون فیله 90 درصد مخلوط گوشت و مرغ

ژامبون 90 درصد مخلوط گوشت و مرغ (بیکن ویژه)

ژامبون 90 درصد مخلوط گوشت و مرغ (بیکن ویژه)

ژامبون نوروزی 90 درصد گوشت

ژامبون نوروزی 90 درصد گوشت

پاسترامی 90 درصد گوشت

پاسترامی 90 درصد گوشت

سوسیس آلمانی 40 درصد مرغ

سوسیس آلمانی 40 درصد مرغ

سوسیس کوکتل 55 درصد مرغ

سوسیس کوکتل 55 درصد مرغ

سوسیس 55 درصد گوشت با قارچ و پنیر

سوسیس 55 درصد گوشت با قارچ و پنیر

سوسیس کوکتل پنیری 55 درصد گوشت

سوسیس کوکتل پنیری 55 درصد گوشت

سوسیس 55 درصد کراکف پنیری

سوسیس 55 درصد کراکف پنیری