محصولات بشارت - غذاهای انجمادی

شنیتسل فرمینگ 80 درصد مرغ

شنیتسل فرمینگ 80 درصد مرغ

فیله 80 درصد مرغ

فیله 80 درصد مرغ

ناگت 70 درصد مرغ

ناگت 70 درصد مرغ

فلافل

فلافل

کوردون بلو 58 درصد مرغ

کوردون بلو 58 درصد مرغ

کوکو سیب زمینی

کوکو سیب زمینی

کوکو سبزی

کوکو سبزی

کتلت 40 درصد گوشت

کتلت 40 درصد گوشت

شامی کباب 55 درصد گوشت

شامی کباب 55 درصد گوشت