محصولات بشارت - برگر و کباب

کباب استیک 30 درصد گوشت با پروتئین گیاهی

کباب استیک 30 درصد گوشت با پروتئین گیاهی

برگر 60 درصد گوشت

برگر 60 درصد گوشت

برگر 60 درصد مرغ

برگر 60 درصد مرغ

کباب مخصوص 70 درصد گوشت

کباب مخصوص 70 درصد گوشت

کباب لقمه مخصوص 70 درصد گوشت

کباب لقمه مخصوص 70 درصد گوشت

برگر 95 درصد گوشت

برگر 95 درصد گوشت